home


        
Edição de Agosto.2016
 • Capa (Yoshinori Oka)
 • Opinião (Jorge Minoru Egami)
 • Igreja (Igreja Tenrikyo Taimo)
 • Curtas (Sede Missionária)
 • Palestra (Nobutochi Yamguchi)
 • Especial: Em Jiba
 • Shonenkai (Koteki)
 • Shonenkai (Regresso das Crianças a Jiba)
 • Forum e Besseki
 • Oyassato Seminar
 • Seinenkai (Corpo de Hinokishin Internacional)
 • Curso Kentei
 
JT 2016.Agosto